naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Obrazovanje loaknih vlasti    
 
Projekat: Obrazovanje lokalnih vlasti u manjim gradovima

   

 Godina realizacije:
 2001-2002    
    
 Rukovodilac projekta:
 Zoran Vacić
       


  Projektni tim:
        Zoran Vacić         
        Boško Mijatović
        Božidar Raičević
        Dragor Hiber
        Nada Lazarević-Bajec
        Aleksandar Simić
        Smaragda Kranik Vacić
        Đorđe Staničić
        Miorad Roganovć
        Božo Stojanović


 Sadržaj projekta:
       Opšti cilj projekta je da se uvećaju specifična znanja        lokalnih vlasti u domenu savremenog upravljanja lokalnom        zajednicom. Operativni ciljevi projekta su osposobljavanje        lokalnih vlasti za: (a) savremeno upravljanje javnim        komunalnim preduze}ima i ustanovama, (b) savremeno        upravljanje lokalnom zajednicom (modernizacija uprave),        (c) adekvatno ekonomsko upravljanje lokalnom        zajednicom, (d) urbanističko planiranje i upravljanje        fondom gradskog zemljišta. U okviru realizacije projekta        održano je osam seminara u svokom od izabranih        gradova. Teme seminara: Politički aspekti lokalne        samouprave,Lokalna samouprava u Srbiji, Osnovni        elementi procesa racionalnog upravljanja lokalnom        zajednicom, Finansiranje lokalne zajednice, Ekonomski        aspekti upravljanja lokalnom zajednicom, Gazdovanje        građevinskim zemljištem, Upravljanje lokalnim javnim        ustanovama i preduzećima: mogući pravci reforme,        Moderno urbanističko planiranje, Lokalni mediji –        upravljanje i razvoj, Modernizacija uprave. Ukupan broj        polaznika seminara je 86.                                                                       studija, 736kB